Izmene Zakona o obligacionim odnosima – solemnizacija punomoćja više nije potrebna